Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 10

Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 10

Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Penerbit : Pustaka Azzam
Tahun Terbit : 2012
Jumlah Halaman : 858
Kategori : Sirah Nabawiyah

Ringkasan Buku

Buku Al- Bidayah wa An-Nihayah adalah buku serial yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Buku ini memiliki 22 jilid, pada jilid 10 ini berisi tentang Peristiwa-peristiwa pada tahun 11 Hijriyah sampai tahun 32 Hijriyah. Isi buku ini antara lain Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada beberapa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Sejarah Islam pertama mengenai peristiwa-peristiwa masa ini, dan mereka yang wafat dari kalangan masyhur serta kalangan awam, dan peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khattab, dan sebagian masa pemerintahan Utsman bin Affan.

Biografi Penulis

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasiqy. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket” al-Bushrawi’’ (orang Basrah). Ibnu Katsir menulis tafsir Qur’an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Qur’an al-Karim sebanyak 13 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi’i. Beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir al-Qur’ân al-Adzhīm dan Al-Bidâyah wa an-Nihâyah.

Buku Lainnya : Pustaka Karmus

https://www.karmus.id/demo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*